www.skladuj.sk logo

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     SPRÁVCA A SPRACOVATELIA

Správca osobných údajov:

108 REAL ESTATE, s.r.o. a Členovia skupiny 108 REAL ESTATE (108 AMCR, s.r.o., 108 Investment Advisory s.r.o., 108 AGENCY a.s., 108 AGENCY Hungary kft)

Spracovatelia osobných údajov:

Realman s.r.o., Spolok kompetentných logistov a dodávateľov SKLAD (108 REAL ESTATE, s.r.o., AIMTEC a. s., Blumenbecker Prag s.r.o., JK Logistika a.s., LogTech, s.r.o.,., STILL ČR spol. s r.o., Zebra Technologies CZ s.r.o.), Bitrix, Inc., Google LLC  

Správca a spracovatelia sú povinní zaistiť technické, fyzické, organizačné a procesné zabezpečenie, ktoré budú v súlade so štandardami odvetví, aby zabránili neoprávnenému prístupu ku spracovávaným osobným údajom, narušení ich dôvery, zabezpečení, strate, neoprávnenému zničeniu alebo zmene („bezpečnostný incident“), a to všetko v súlade s inštrukciami a internou politikou správcu a s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 

1.2     ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie bez súhlasu

  • Zaistenie uzavretia a následného naplnenia zmluvného záväzku medzi správcom a subjektu údajov;
  • Plnenie zákonných povinností správcu vyplývajúcich z vyššie uvedeného zmluvného záväzku [1];
  • Prevádzkovanie podnikateľskej činnosti a manažment obchodných príležitostí 108 Agency;
  • Ochrana našich oprávnených záujmov[2].

V záujme zaistenia čo najväčšej ochrany súkromia subjektu údajov, má každý subjekt údajov právo vzniesť námietku, aby jeho/jej osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované. Viac o právach subjektu údajov súvisiacich so spracovaním osobných údajov nájdete v článku 1.7 tohto prehlásenia.

Spracovanie na základe súhlasu

  • Zasielanie obchodných a marketingových materiálov a ďalšie marketingové aktivity.
  • Usporiadanie akcií ako sú konferencie, školenia, semináre, workshopy a to vo fyzickej a elektronickej podobe.
  • Zhromažďovanie a publikácia záznamov z akcií a to vo fyzickej a elektronickej podobe.
  • Profilovanie a analýza osobných preferencií a záujmov za účelom predkladania relevantného obsahu.

Pokiaľ správcovi nedáte súhlas so spracovaním osobných údajov k účelom uvedených vyššie alebo niektorým z nich (Spracovanie na základe súhlasu), neznamená to, že Vám správca v dôsledku toho odmietol poskytnúť výrobky alebo služby. 

1.3     ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje správca získal priamo od Vás, a to najmä z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzavretých zmlúv. Okrem toho osobné údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Ďalej, správca získal osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovaniu Vašich osobných údajov a s ktorými spolupracuje a ďalej z informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré ste tam Vy sám/sama umiestnil/a. 

1.4     KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

K zaisteniu Vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, k zaisteniu plnenia zákonných povinností, k zaisteniu personalizovanej ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom spracováva správca nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) základné identifikačné údaje meno, priezvisko, adresa bydliska a identifikačné číslo; b) kontaktné údaje telefónne číslo a e-mailová adresa; c) informácie o využívaní produktov a služieb správcu jedná sa o údaje o tom, aké produkty a služby ste u správcu mali zjednané a aké využívate teraz, vrátane nastavení produktov, rozsahu čerpania služieb a pod.; d) informácie zo vzájomnej komunikácie informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov alebo iných kontaktných formulárov; e) fakturačné a transakčné údaje jedná sa hlavne o informácie objavujúce sa na faktúrach, o zjednaných fakturačných podmienkach a o prijatých platbách; f) geo lokalizačné informácie - informácie z internetového prehliadaču alebo mobilných aplikácií, ktoré využívate;

1.5     PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú prístupné vyššie uvedeným správcom a spracovateľom osobných údajov, ako aj povereným zamestnancom a zástupcom členov skupiny 108 AGENCY. 

1.6     DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané do doby odvolania súhlasu alebo po dobu, počas ktorej je to nevyhnutné vo vzťahu k účelom vyššie uvedeným (to je po dobu trvania zmluvy, existencie zákonnej povinnosti správcu), nie však po dobu dlhšiu ako 10 rokov. 

Po uplynutí tejto doby budú všetky údaje nenávratne zničené. Správca bude uchovávať osobné údaje v potrebnom rozsahu za účelom preukázania svojho jednania v súlade s platnými právnymi predpismi.

1.7     PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

Správca robí všetko preto, aby spracovanie Vašich údajov prebiehalo poriadne a predovšetkým bezpečne. Vám sú garantované práva popísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť. 

Všetky správy a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytuje správca bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnutia kópií spracovávaných osobných údajov si správca vyhradzuje právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady. 

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiacu. Lehotu je správca oprávnený v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov Vás bude správca informovať.

Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú osobné údaje spracovávané či nie. Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať informácie predovšetkým o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcov a zamestnancov zodpovedných za ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotýkajúcich sa osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, o oprávnených správcoch, o obsahu Vašich práv, o možnosti obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Pokiaľ má správca v pláne ďalej Vaše osobné údaje spracovávať pre iný účel, ako ten pre ktoré boli získané, poskytne Vám ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie. Informácie Vám poskytované v rámci uplatnenia tohto práva sú obsiahnuté už v tejto informácii, to Vám však nebráni, aby ste si o ne požiadali znovu.

Právo na prístup k osobným údajom

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané či nie a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach (práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Vás, informácie a záruky v prípade predávania osobných údajov do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu

Ak došlo na Vašej strane napríklad ku zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú je možné považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Na viac máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby správca Vaše osobné údaje vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie zmienené účely naďalej potrebné. Správca osobné údaje maže po uplynutí nevyhnutnej doby automaticky, môžete sa však na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek Vášmu právu na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Vaše osobní údaje ponechať) a o jej vybavení budete detailne informovaný.

Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracováva Vaše osobní údaje iba v nevyhnutne nutnom rozsahu. Ak by ste však mali pocit, že správca napr. prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré osobné údaje spracováva, môžete podať žiadosť, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobní údaje blokované. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaní.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si prajete, aby správca poskytol Vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, poskytne správca Vaše osobné údaje v odpovedajúcom formáte, Vami určenému subjektu, pokiaľ mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že správca spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracovávané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracovávané pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, či pre štatistické účely alebo pre účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať a to buď vyplnením formuláru/odškrtnutím políčka/zaslaním odvolania na adresu sídla správcu alebo pomocou linku v e-mailové komunikácií. 

Všetky tieto práva môžu byť vykonané prostredníctvom emailu na adresu: support@108realestate.sk alebo listom spoločnosti 108 Real Estate, s.r.o., Hodžovo námestie 1/a 811 06 Bratislava , Slovenská republika. 

____________________________________________________________________________

[1] Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti správcu, pre ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý bol správcovi udelený.

Zákonnosť spracovania ďalej vychádza napríklad zo zákona č. č.18/2018 Zb., o účtovníctve, podľa ktorého sú spracovávané a uchovávané fakturačné údaje alebo zo zákona č. č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty.

[2] Oprávnené záujmy Správcu sú najmä poriadne plnenie všetkých zmluvných záväzkov Správcu, riadne plnenie všetkých zákonných povinností Správcu, priamy marketing, ochrana Správcovho podnikania a majetku a v neposlednej rade aj ochrana životného prostredia a zaistenie udržateľného rozvoja.