www.skladuj.sk logo

Due diligence

Due diligence je proces dôkladnej analýzy rizika, ktorý sa vykonáva pred uzavretím obchodu, napríklad pred kúpou nehnuteľnosti alebo podniku.

V kontexte komerčných nehnuteľností sa due diligence týka dôkladného skúmania a analýzy všetkých aspektov nehnuteľnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jej hodnotu a výnosnosť. To zahŕňa napríklad:

Právna due diligence: Skúma, či je predávajúci skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a či na nehnuteľnosť nie sú žiadne záložné práva alebo iné právne vady. Tiež zahŕňa overenie, či sú všetky povolenia a licencie v poriadku a či neexistujú žiadne nesplnené záväzky alebo potenciálne právne spory.

Finančná due diligence: Zahŕňa analýzu finančných výkazov a prevádzkových výsledkov spojených s nehnuteľnosťou, napríklad príjmy z nájmu, prevádzkové náklady, dane z nehnuteľnosti atď.

Fyzická due diligence: Týka sa inšpekcie stavu nehnuteľnosti, vrátane stavu stavebných konštrukcií, technických systémov (elektrické siete, vzduchotechnika, výťahy atď.), zistenia prítomnosti nebezpečných látok (azbest, olovo atď.) a ďalších potenciálnych problémov.

Environmentálna due diligence: Skúma, či nehnuteľnosť spĺňa všetky environmentálne normy a regulácie a či neexistuje riziko kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd.

Cieľom due diligence je identifikovať akékoľvek potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotu investície a chrániť kupujúceho pred nečakanými nákladmi alebo problémami po kúpe nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Due diligence nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať