Rekolaudácia

Rekolaudácia je proces, ktorým prechádza nehnuteľnosť, ak bola po kolaudácii vykonaná zásadná zmena v jej konštrukcii, využití alebo vybavení. Zásadné zmeny môžu zahŕňať prestavby, rozšírenia, inštaláciu nových systémov alebo zariadení, zmenu využitia priestoru a pod.

Podobne ako pri pôvodnej kolaudácii, aj v prípade rekolaudácie, stavebný úrad alebo iná autorizovaná organizácia skúma, či sú vykonané zmeny v súlade s platnými stavebnými predpismi, bezpečnostnými normami a schválenými plánmi a špecifikáciami.

Ak je rekolaudácia úspešná, stavebný úrad vydá nové kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že stavba je po zmenách stále v súlade so zákonom a je bezpečná na použitie. Ak rekolaudácia nespĺňa všetky požiadavky, stavebný úrad môže odmietnuť vydať nové kolaudačné rozhodnutie a môže požadovať, aby boli vykonané ďalšie práce alebo úpravy.

Ďalšie termíny z okruhu

Rekolaudácia nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať