www.skladuj.sk logo

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je právny akt, ktorý vydáva miestny stavebný úrad na základe územného konania v rámci stavebného zákona.

Územné rozhodnutie je prvým krokom v procese získania stavebného povolenia. Posudzuje sa v ňom, či je navrhovaný stavebný zámer v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou, ktorá stanovuje zásady využitia územia v danej lokalite.

Územné rozhodnutie teda hodnotí, či je možné na danom pozemku vykonať navrhovanú stavebnú činnosť z hľadiska územného plánovania a či sú splnené ďalšie požiadavky dané územno-plánovacou dokumentáciou.

Ak je územné rozhodnutie pozitívne, môže žiadateľ pokračovať v procese a požiadať o stavebné povolenie, ktoré potom hodnotí konkrétne technické a bezpečnostné aspekty navrhovanej stavby.

Je dôležité poznamenať, že územné rozhodnutie je samostatný právny akt, ktorý možno napadnúť samostatne od stavebného povolenia. Takže aj keď je územné rozhodnutie pozitívne, stavebné povolenie nemusí byť nevyhnutne udelené.

V niektorých prípadoch môže byť územné a stavebné konanie spojené do jedného, potom sa rovno vydáva stavebné povolenie bez predchádzajúceho územného rozhodnutia. Toto sa zvyčajne deje u menej komplikovaných stavebných zámerov.

Ďalšie termíny z okruhu

Územné rozhodnutie nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať